ಈ ತಿಂಗಳು....

'...2015-16..ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು BEST PTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2016 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದಿನದಂದು CJHS CHEMNAD, KASARAGOD ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು .....

Tuesday 19 August 2014

ಶಾಲಾ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ

 
ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪಿ.ಟಿ.ಎ. ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕರು

ಪಿ.ಟಿ.ಎ. ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಾಚನ

No comments:

Post a Comment