ಈ ತಿಂಗಳು....

'...2015-16..ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು BEST PTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2016 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದಿನದಂದು CJHS CHEMNAD, KASARAGOD ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು .....

Friday 3 March 2017

Hello English Inuguration

The Programme was started with the prayer, "There shall be showers of blesssing "by 4th std students. Headmaster Sri. Bhaskara Shettigar spoke about the importance of English Education. Hello English inugurated by Sri. Yusuf Jamal ,SMC President .Sri .Kabir, SMC member was also present. Children from all the classes sang English songs. 4th Std students performed a game {Word Action Game}.Word formation through spellings with claps. Smt.Mamtha teacher addressed the children and asked them to make use of the opportunity to learn English through this programme.

        The programme was a great success.Welcome speech was delivered by Ayshath Asna(4th Std).Vote of thanks was given by Nafeesa Fazila (4th Std). Smt.Shaila Shri teacher conducted the programme. No comments:

Post a Comment