ಈ ತಿಂಗಳು....

'...2015-16..ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು BEST PTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2016 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದಿನದಂದು CJHS CHEMNAD, KASARAGOD ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು .....

Friday 28 October 2016


2016 Science Fair... ಬಡಾಜೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ.....

    2016 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 & 25 ರಂದು Paivalike ಯಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪರಿಚಯ fair... ನಲ್ಲಿ  paper craft ನಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯಿಶತ್ ಶಂನಾಝ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗು  product using  waste material ನಲ್ಲಿ ನಫೀಸ  ಫಾಝಿಲ A grade ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 

No comments:

Post a Comment