ಈ ತಿಂಗಳು....

'...2015-16..ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು BEST PTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2016 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದಿನದಂದು CJHS CHEMNAD, KASARAGOD ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು .....

Wednesday 24 June 2015

                   ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಸ್ಕರ  ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ರವರು          
       ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹುದ್ದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ........ 

  

No comments:

Post a Comment