ಈ ತಿಂಗಳು....

'...2015-16..ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು BEST PTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2016 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದಿನದಂದು CJHS CHEMNAD, KASARAGOD ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು .....

Saturday 29 November 2014

FOCUS 2015

ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಸನ ಸೆಮಿನಾರ್ ಗೆ ತಯಾರಿ


WELCOME TO FOCUS -15


ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ


No comments:

Post a Comment