ಈ ತಿಂಗಳು....

'...2015-16..ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು BEST PTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2016 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದಿನದಂದು CJHS CHEMNAD, KASARAGOD ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು .....

Sunday 20 July 2014

ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ಶಾಲೆ ಸರಕಾರಿ ಬಡಾಜೆ ಶಾಲೆ.ಈ ಚಿತ್ರವು 2013-14 ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ & ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದ.

No comments:

Post a Comment